Menu

Onze diensten Zoekmachine optimalisatie SEO Contact Inloggen Aanmelden

Privacybeleid van Vindweb

Transparant werken is voor ons belangrijk

Wij van Vindweb respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze klanten en gebruikers. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.Vindweb.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Verwerking van de persoonsgegevens

 • om onze diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die jij aan ons hebt verstrekt

 • om contact met je op te nemen

 • om facturen in rekening te brengen

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • om je te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door jou gekochte producten en/of afgenomen diensten.

 • als jij je inschrijft voor nieuwsbrieven, gebruiken wij jouw gegevens om de nieuwsbrieven te sturen

 • als je bij ons solliciteert, gebruiken wij jouw gegevens om je sollicitatie te beoordelen en om contact met je op te nemen

 • ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via Google Analytics

  .

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor GetBright. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door Vindweb worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

 • IP-adres, locatiegegevens, browser-fingerprint, gegevens over je activiteiten op onze website, alsmede je banknummer.

 • een administratienummer

 • gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen

 • andere gegevens, dan hierboven omschreven, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is in verband met de toepassing van andere wetgeving dan de AVG.

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Vindweb.

Vindweb maakt gebruik van de volgende online tools:

 • Google Analytics

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren, om websitestatistieken te kunnen verzamelen en om nieuwsbrieven aan jou te versturen. Bovenstaande partijen zoals hebben een eigen privacy statement en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.

Cookies

Op de website van Vindweb wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden verstuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. Bij een volgend bezoek aan de website worden de opgeslagen gegevens weer door de browser naar de website teruggestuurd. Cookies zijn er in alle soorten en maten. Vindweb gebruikt technische cookies, analytische cookies en marketing cookies. Hier onder leggen wij je uit waar deze cookies voor worden gebruikt.

Technische cookies

Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat jij een optimale gebruikerservaring hebt. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt

Marketing cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over het internet. Wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies om persoonsgerichte aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren via verschillende online kanalen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vindweb treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Bewaartermijn

Vindweb bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten betrokkenen

Je hebt als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die je aan Vindweb hebt verstrekt, in een gestructureerde gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heb je als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Elke betrokkene heeft recht op inzage van zijn bestand. Na ontvangst van een inzageverzoek deelt Vindweb je binnen vier weken schriftelijk mede of jou betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien de betrokkene onjuistheden in zijn bestand constateert, dan kan hij een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Vindweb bericht je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Vindweb, dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen. Vindweb beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt Vindweb de verwerking.

Klachten

De betrokkene die van mening is dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan zich wenden tot Vindweb via onze contact pagina. Partijen zullen zich vervolgens inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De betrokkene heeft evenwel het recht om zich te wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Wijzigingen in Privacy Statement

Vindweb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.